гр. Бургас
п.к. 8115 кв. Черно море
ул. „Атанас Буров” № 10

тел. 05518 2009
e-mail: ou_chmore@mail.bg

Людмила Йорданова
/Директор/

Нашите контакти
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Училището се открива на 15.ІХ.1929 година
Документи
Училищен учебен план 2020-2021
Годишен план на училището 2020-2021
| Училищни документи
Късче история
Средно училище "Христо Ботев"
гр. Бургас п.к. 8115 кв. Черно море ул. „Атанас Буров” № 10
За нас
Самостоятелна форма 
Профил на купувача
Copyright©2019
| Планове   | Архив 2019-2020 | Архив 2018-2019
Оперативен план на стратегията на МОН за подобряване на ВО по БДП
План за действие при подаден или получен сигнал или съмнение за дете в риск от насилие или кризисна интервенция
План за квалификационна дейност
План за сигурност във връзка с чл.23, ал.1 от ЗПТ
Училищен план за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността
Училищни планове за действия при бедствия , аварии, катастрофи и пожари